Počet položek: 0 0 Kč

Kdysi velice oblíbená relaxační nahrávka Relaxace s Ladislavem Chudíkem

Reedice, legendární zvukové kazety Psychobalzám, namluvenou hercem L. Chudíkem

kliknutím zvětšíte
Relaxační CD s Ladislavem Chudíkem
Zboží již není skladem
Kód:Rel101220173
Výrobce:DIVYD
Cena s DPH : 420 Kč
DPH:21 %
Dostupnost:VYPRODÁNO
Sklad:0 ks

Psychobalzám je hudební nahrávka s mluveným slovem: řízenou relaxací, určenou k autogennímu tréninku – k relaxaci a uvolnění. Nahrávka byla vytvořena s cílem dosáhnout duševního a tělesné uvolnění v případech ztíženého usínání a špatného spánku. Nicméně toto byl cíl nahrávky v době svého vzniku (1984, Opus) a dnešní doba dala nahrávce paradoxně nový rozměr, spíše mnoho nových rozměrů. Nahrávka je dnes velmi dobře využitelná nejenom pro odstranění špatného usínání, ale pro nácvik relaxace, autogenní trénink, jakýkoliv odpočinek, odstraňování stresu a únavy a další aplikace.

Psychobalzám byl zcela jedinečným projektem, na kterém spolupracovali desítky lidí. Autorský tým vyvinul ve vysoké kvalitě velmi originální a dodnes nepřekonané dílo – i proto je nová reedice (2015) docela logický krok. Na vývoji se podíleli špičkové organizace tehdejší doby (špičkové i v rámci střední Evropy či Evropy), například Psychologická laboratoř Československého rozhlasu, Psychologický ústav Karlovy univerzity, středisko vrcholového sportu ČSZTV, psychologické pracoviště SLOVAIR, oddělení Psychiatrické léčebny Kroměříž nebo Státní ústav národního zdraví. Kvalita se projevuje ve všem: v použité znalosti autogenního tréninku, v dobrém výběru moderátora, v kvalitě nahrávky hlasu, v přiměřené délce nahrávky… Kvalita se mj. projevuje v tom, že Psychobalzám můžete poslouchat mnohokrát, dokola.

 

 

 

 

Recenzie PSYCHOBALZAM

 

Pro zajímavost uvádíme tuto původní odbornou recenzi z roku 1994

 

Doc. MUDr. Silvester Mašura, CSc., PhDr. Zlatica Mátejová

 

Autor hudobno-slovnej relaxácie Milan Kožiak, psychológ Psychologického pracoviska Čs. rozhlasu v Bratislave, vyvinul po dlhodobej dôkladnej teoretickej príprave a praktickom overovaní na viacerých exponovaných pracoviskách osvedčenú metódu predspánkovej relaxácie. Uplatnil v nej poznatky muzikológie, muzikoterapie a sugestológie a spojením hudby a slova dosiahol zvýšené regulatívne pôsobenie na psychické i somatické procesy. Harmonický spojením hudby a slovnej sugescie možno vyvolať zvýšené pôsobenie dvoch pozitívnych vplyvov (synergický efekt), čím možno trvácnejšie znížiť nežiadúce príznaky napätia v psychickej i somatickej oblasti. Tento synergický efekt sa dá veľmi účinne využiť vo viacerých oblastiach medicíny, psychológie, pedagogiky a najmä špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

 

Slovný prednes stvárňujú vynikajúci herci – národný umelec Karol MACHATA v slovenskej verzii a národný umelec Ladislav CHUDÍK v českej verzii, ktorí veľmi zodpovedne a citlivo pristupovali k slovnej predlohe. Ich mimoriadne interpretačné schopnosti a dokonalé ovládanie modulácie hlasu a štýlu prednesu od jednoduchého, cez vysvetľujúci, presviedčajúci i ľahko poetizujúci, s kadenciou textu ku presviedčajúcemu až sugestívnemu, pôsobia najmä na emocionalitu a obrazotvornosť počúvajúceho.

 

Kým hlas K. Machatu disponuje mimoriadne bohatou paletou výrazovo sugestívnej emocionality a špecifickými schopnosťami empatickými stotožnenia sa s psychickou situáciou vnímateľa, hlasový prejav L. Chudíka akoby vyjadroval vnútornú silu vyrovnania sa so skutočnosťou, zdržanlivú sebaistotu a pokojnú, rozvážnu múdrosť. Machatov hlas umocnený syntóniou hudobného vyjadrenia vnímateľa jemne, citlivo, no priamo sugestívne prenáša do procesu psychickej a somatickej relaxácie. Spôsob slovného vyjadrenia L. Chudíka predstavuje pre vnímateľa istú akoby racionálne motivovanú oporu, vitálnu stimuláciu uvedomeného chcenia a vôle v procese relaxačného diania. Nuansie špecifík rozdielnosti hlasov obidvoch umelcov v slovenskej a českej verzii hudobno-slovnej relaxácie predstavujú významný pozitívny faktor mnohotvárneho saturovania subjektívnych individuálnych potrieb poslucháčov, ktoré podmieňujú proces ich uvedomeného sústredeného vnímania slovných a hudobných zložiek relaxačného modelu.

 

Autor Psychobalzamu citlivo a uvážene vybral nielen slová, ale aj sprievodnú hudbu, ktorá výrazovo dotvára, obohacuje a dokresľuje relaxačný slovný text a tak umocňuje emocionálny stav hlbokého uvoľnenia. Aplikované hudobné skladby majú výrazne tlmiaci a uspokojujúci účinok, vyvolaný ich pravidelným a pokojne plynúcim rytmom, miernym tempom a príjemnou melodikou, jemným dynamickým prenosom a plynulým prechodom z jednej skladby do druhej. Na hudobno-slovnú relaxáciu vybral autor diela svetoznámych hudobných skladateľov: P.I. Čajkovského, A.Vivaldiho, W.A.Mozarta, A.Marcella, J.S.Bacha, A. Dvořáka (okrem nich na doplnenie ešte skladby P.Chopina, Schuberta, L. van Beethovena, ktoré sú uvedené na druhej strane MGF kazety).

 

I keď sú účinky spojenia slova a hudby podrobne preskúmané, je potrebné priblížiť si ich vplyv najmä na hlboké, fylogeneticky staršie vrstvy centrálneho nervového systému. Ide nielen o prenos akustických informácií do sluchovej oblasti v spánkovom laloku, ale aj o ich prenos do sieťkového útvaru mozgového kmeňa. Je to „nešpecifická dráha“, ktorá modifikuje akustickú informáciu a prenáša ju do limbického systému. Sieťkový útvar má veľký význam pre inhibíciu (zábranu) a facilitáciu (uľahčenie) prenosu informácií a pôsobí na rozsiahle funkčné oblasti. Lokalizácia oblastí vnímania v limbickom systéme a spánkovom laloku mozgu vysvetľuje prevahu emocionálnej modality vnímania hudby a vedomú racionálnu rovinu vnímania reči. Pri počúvaní hudby sa vyvolávajú z nešpecifického systému sieťkového útvaru budivé reakcie v somatickej sfére vo forme zmien svalového napätia a zvýšenej svalovej činnosti. Tak pri dynamickej hudbe možno pozorovať pohyby nôh, rúk, hlavy i celého tela podľa rytmu hudby. Možno pozorovať aj vegetatívne reakcie ako zmeny krvného tlaku, frekvencie pulzu a dýchania, čo sa dá registrovať pomocou prístrojového zariadenia.

 

Zameraným pôsobením výrazovej syntónie slova a hudby možno dosiahnuť preventívne i terapeutické účinky ako komplexné psychické a somatické uvoľnenie, zotavenie, plynulý a neprerušovaný spánok, ale aj zvýšenie sebadôvery a zdravej aktivity vnímateľa. Relaxácia pri hudbe sprevádzanej sugestívne zameraným slovným textom nie je únikom pred realitou, pred zodpovednosťou – ale je prameňom , z ktorého možno čerpať silu, životnú aktivitu a povzbudenie do práce a ďalšie sociálno-psychologické postoje jedinca.

 

Psychobalzam ukazuje, že túto metódu možno úspešne použiť úspešne u ľudí rôzneho veku, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako u mužov i žien v týchto situáciách: pri poruchách spánku rôzneho pôvodu, pri udržovaní rytmu bdenia a spánku v zamestnaniach vyžadujúcich nočné smeny, pri rozrušení a psychických atakoch, ako pomoc pri zvyšovaní vlastnej výkonnosti a rozvoji osobnosti. Tiež pri niektorých neurózach, najmä neurózach reči – zajakavosti alebo rýchlej nezrozumiteľnej reči (brblavosti) u dospelých. Psychobalzam sa osvedčil ako súčasť psychologickej prípravy vrcholových športovcov.

 

Táto metóda vyvolala nadšenie množstva laickej i odbornej verejnosti, rôznych odborných pracovísk neurologických, psychiatrických, psychologických a liečebno-pedagogických, kde ich s úspechom používajú. Získaný úspech a uznanie odborníkov i širokej verejnosti zaväzujú autora aby vo svojom veľmi náročnom úsilí neprestal, ale rozpracoval svoju hudobno-slovnú relaxáciu do ďalších tvorivých modifikácií, ktoré by sa veľmi dobre uplatnili najmä v oblasti terapie detských neuróz, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi frekventované.

 

 

Maestro-Chudík-300x231

Mocným argumentem je jistě hlas slovenského herce Ladislava Chudíka – mnozí jej budete znát z roli primáře Sovy z Nemocnice na kraji města. Využití pana Chudíka se dnes jeví jako nostalgické a když přidáme fakt, že je z této role znám jako velký dobrý šéf, který uměl uklidnit a pečovat, tak z toho až mrazí. A určitě to vaší relaxaci z hlediska programování vědomí pomůže. Výběr pana Chudíka jako moderátora nahrávky samozřejmě se seriálem Nemocnice na kraji města nijak nesouvisel (nesedí to ani časově) – je to náhoda – ale v tomto případě výhodná náhoda.

V osmdesátých a devadesátých letech bylo prodáno 60000 ks, což je naprosto rekordní množství (v oblasti mluvené relaxace i jiných), které už zřejmě jiný titul nikdy nepřekoná. Psychobalzám je legenda. Na začátku devadesátých let (po revoluci) byl pochopitelně po všech těchto věcech ,,hlad“, nicméně to nijak kvalitu nahrávky a rekordní prodeje nesnižuje. Pokud chcete aktivně relaxovat, nemůže vám Psychobalzám doma chybět! Ostatně i proto jsme jej zařadili do sortimentu Galaxy.  Také reedice se stává populární, což je vidět i na tom, že vydavatel musel už několikrát řešit porušování autorských práv (a dobře je hlídá, takže zdarma Psychobalzám nikde nestáhnete).

 

Recenzie PSYCHOBALZAM

Pro zajímavost uvádíme tuto původní odbornou recenzi z roku 1994

Doc. MUDr. Silvester Mašura, CSc., PhDr. Zlatica Mátejová

Autor hudobno-slovnej relaxácie Milan Kožiak, psychológ Psychologického pracoviska Čs. rozhlasu v Bratislave, vyvinul po dlhodobej dôkladnej teoretickej príprave a praktickom overovaní na viacerých exponovaných pracoviskách osvedčenú metódu predspánkovej relaxácie. Uplatnil v nej poznatky muzikológie, muzikoterapie a sugestológie a spojením hudby a slova dosiahol zvýšené regulatívne pôsobenie na psychické i somatické procesy. Harmonický spojením hudby a slovnej sugescie možno vyvolať zvýšené pôsobenie dvoch pozitívnych vplyvov (synergický efekt), čím možno trvácnejšie znížiť nežiadúce príznaky napätia v psychickej i somatickej oblasti. Tento synergický efekt sa dá veľmi účinne využiť vo viacerých oblastiach medicíny, psychológie, pedagogiky a najmä špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Slovný prednes stvárňujú vynikajúci herci – národný umelec Karol MACHATA v slovenskej verzii a národný umelec Ladislav CHUDÍK v českej verzii, ktorí veľmi zodpovedne a citlivo pristupovali k slovnej predlohe. Ich mimoriadne interpretačné schopnosti a dokonalé ovládanie modulácie hlasu a štýlu prednesu od jednoduchého, cez vysvetľujúci, presviedčajúci i ľahko poetizujúci, s kadenciou textu ku presviedčajúcemu až sugestívnemu, pôsobia najmä na emocionalitu a obrazotvornosť počúvajúceho.

Kým hlas K. Machatu disponuje mimoriadne bohatou paletou výrazovo sugestívnej emocionality a špecifickými schopnosťami empatickými stotožnenia sa s psychickou situáciou vnímateľa, hlasový prejav L. Chudíka akoby vyjadroval vnútornú silu vyrovnania sa so skutočnosťou, zdržanlivú sebaistotu a pokojnú, rozvážnu múdrosť. Machatov hlas umocnený syntóniou hudobného vyjadrenia vnímateľa jemne, citlivo, no priamo sugestívne prenáša do procesu psychickej a somatickej relaxácie. Spôsob slovného vyjadrenia L. Chudíka predstavuje pre vnímateľa istú akoby racionálne motivovanú oporu, vitálnu stimuláciu uvedomeného chcenia a vôle v procese relaxačného diania. Nuansie špecifík rozdielnosti hlasov obidvoch umelcov v slovenskej a českej verzii hudobno-slovnej relaxácie predstavujú významný pozitívny faktor mnohotvárneho saturovania subjektívnych individuálnych potrieb poslucháčov, ktoré podmieňujú proces ich uvedomeného sústredeného vnímania slovných a hudobných zložiek relaxačného modelu.

Autor Psychobalzamu citlivo a uvážene vybral nielen slová, ale aj sprievodnú hudbu, ktorá výrazovo dotvára, obohacuje a dokresľuje relaxačný slovný text a tak umocňuje emocionálny stav hlbokého uvoľnenia. Aplikované hudobné skladby majú výrazne tlmiaci a uspokojujúci účinok, vyvolaný ich pravidelným a pokojne plynúcim rytmom, miernym tempom a príjemnou melodikou, jemným dynamickým prenosom a plynulým prechodom z jednej skladby do druhej. Na hudobno-slovnú relaxáciu vybral autor diela svetoznámych hudobných skladateľov: P.I. Čajkovského, A.Vivaldiho, W.A.Mozarta, A.Marcella, J.S.Bacha, A. Dvořáka (okrem nich na doplnenie ešte skladby P.Chopina, Schuberta, L. van Beethovena, ktoré sú uvedené na druhej strane MGF kazety).

I keď sú účinky spojenia slova a hudby podrobne preskúmané, je potrebné priblížiť si ich vplyv najmä na hlboké, fylogeneticky staršie vrstvy centrálneho nervového systému. Ide nielen o prenos akustických informácií do sluchovej oblasti v spánkovom laloku, ale aj o ich prenos do sieťkového útvaru mozgového kmeňa. Je to „nešpecifická dráha“, ktorá modifikuje akustickú informáciu a prenáša ju do limbického systému. Sieťkový útvar má veľký význam pre inhibíciu (zábranu) a facilitáciu (uľahčenie) prenosu informácií a pôsobí na rozsiahle funkčné oblasti. Lokalizácia oblastí vnímania v limbickom systéme a spánkovom laloku mozgu vysvetľuje prevahu emocionálnej modality vnímania hudby a vedomú racionálnu rovinu vnímania reči. Pri počúvaní hudby sa vyvolávajú z nešpecifického systému sieťkového útvaru budivé reakcie v somatickej sfére vo forme zmien svalového napätia a zvýšenej svalovej činnosti. Tak pri dynamickej hudbe možno pozorovať pohyby nôh, rúk, hlavy i celého tela podľa rytmu hudby. Možno pozorovať aj vegetatívne reakcie ako zmeny krvného tlaku, frekvencie pulzu a dýchania, čo sa dá registrovať pomocou prístrojového zariadenia.

Zameraným pôsobením výrazovej syntónie slova a hudby možno dosiahnuť preventívne i terapeutické účinky ako komplexné psychické a somatické uvoľnenie, zotavenie, plynulý a neprerušovaný spánok, ale aj zvýšenie sebadôvery a zdravej aktivity vnímateľa. Relaxácia pri hudbe sprevádzanej sugestívne zameraným slovným textom nie je únikom pred realitou, pred zodpovednosťou – ale je prameňom , z ktorého možno čerpať silu, životnú aktivitu a povzbudenie do práce a ďalšie sociálno-psychologické postoje jedinca.

Psychobalzam ukazuje, že túto metódu možno úspešne použiť úspešne u ľudí rôzneho veku, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako u mužov i žien v týchto situáciách: pri poruchách spánku rôzneho pôvodu, pri udržovaní rytmu bdenia a spánku v zamestnaniach vyžadujúcich nočné smeny, pri rozrušení a psychických atakoch, ako pomoc pri zvyšovaní vlastnej výkonnosti a rozvoji osobnosti. Tiež pri niektorých neurózach, najmä neurózach reči – zajakavosti alebo rýchlej nezrozumiteľnej reči (brblavosti) u dospelých. Psychobalzam sa osvedčil ako súčasť psychologickej prípravy vrcholových športovcov.

Táto metóda vyvolala nadšenie množstva laickej i odbornej verejnosti, rôznych odborných pracovísk neurologických, psychiatrických, psychologických a liečebno-pedagogických, kde ich s úspechom používajú. Získaný úspech a uznanie odborníkov i širokej verejnosti zaväzujú autora aby vo svojom veľmi náročnom úsilí neprestal, ale rozpracoval svoju hudobno-slovnú relaxáciu do ďalších tvorivých modifikácií, ktoré by sa veľmi dobre uplatnili najmä v oblasti terapie detských neuróz, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi frekventované.

Potřebujete poradit ? Kdysi velice oblíbená relaxační nahrávka Relaxace s Ladislavem Chudíkem DIVYD

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam